Kositëse traktor

Lloji i motorit

Siperfaqja e kos.

Gjerësia e kos.

Lartësia e kos. (7 nivele)

Numri i ingranazheve

Lloji i strehimit

Pesha

Top