Paisje për krasitje

Lloji i baterisë

Energji e lidhur

Numri i dhëmbëve të zinxhirit

Gjatësia

Pesha

Diametri i prerjes

Materiali i tehut

Parmak

Dorez

Materiali i parmakut

Koha e punes

Koha e karikimit

Gjatësia e tehut

Materiali i tehut

Fuqia nominale

Gjatësia e udhëzimit

Gjatësia e prerjes

Shpejtësia e zinxhirit

Hapi i zinxhirit

Numri i dhëmbëve të brendshëm

Naponi nominal

Nominale (ose) rrjedhëse

Pesha e baterisë

Pesha e karikatorit

Naponi i dalës

Rryma e ngarkimit

Koha e ngarkimit

Top